අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත

Dhammanisanthi
Ven Mathugama Dhammanisanthi Thero
Last Update September 2, 2021
0 already enrolled

About This Course

🌻 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 🌻
🌻🌻 2021 පන්තිය 🌻🌻

🏵️පූජ්‍ය මතුගම ධම‍්මනිසන්ති🏵️
ස‍්වාමින් වහන්සේගේ මෙහෙයවීමෙන්,

Conducted by,

🏵️Ven Mathugama Dhammanisanthi Thero🏵️

ඉගැන්වීමට යොදා ගන්නා අච්චුපොත් බාගත කරගැනීම සඳහා සබැඳිය(DOWNLOAD) : https://drive.google.com/drive/folders/1t1JUSUyGkrq2klMM36MBgjFKCSdWqn64

🗓️සෑම ඉරිදා සවස 🕖 3.30 ට

⤵️කෙලින්ම පන්තියට සහභාගි වීම සඳහා සබැඳිය 🖇️:
https://us02web.zoom.us/j/86463863357?pwd=ZUw0ZEUreGVQMEFrcWI5a3o2aXVVdz09

🆔 Meeting ID: 864 6386 3357

🔑 Passcode : 2021

(ඔබ මර්ගගත පාලි පන්තියට සම්බන්ධ වන්නේනම්, ස්වාමීන්වහන්සේ විසින් මෙතෙක් පවත්වන ලද පාඩම් වල පටිගත කළ වීඩියෝ පට නරඹා තිබීම හෝ හඬපට වලට සවන් දී තිබීම වර්තමාන පාඩම් පහසුවෙන් තේරුම් ගැනීමට ඉතා වැදගත් වනු ඇත.)


✍️📋☑️ පන්තියට අදාල වට්ස්ඇප් ගෲප් එකට සම්බන්ධ වීම සඳහා,

➡️ ඔබගේ නම,
➡️ වාසය කරන ප්‍රදේශය, සඳහන් කොට 0778935970 යන දුරකථන අංකයකට වට්ස්ඇප් පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.

තෙරුවන් සරණයි…!!!

🎧🎞️💿 මෙම පාඨමාලාවේ පටිගත කළ  හඬපට බාගත කරගැනීම සදහා “

Claim this /මෙයට හිමිකම් කියන්න
This content/materials is currently managed by the Nenavimana Team. We have found this content/materials in the public domain. If you are the owner of this content/materials and want to take control of this or need to remove it, press the “CLAIM” button and continue.
මෙම අන්තර්ගතය / ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය කරනු ලබන්නේ නැණවිමන කණ්ඩායම විසිනි. මෙම අන්තර්ගතය / ද්‍රව්‍ය පොදු වසම තුළ අප සොයාගෙන ඇත. ඔබ මෙම අන්තර්ගතය / ද්‍රව්‍ය යේ හිමිකරු    නම් අන්තර්ගතය / ද්‍රව්‍ය පාලනය කිරීමට අවශ්‍ය නම් හෝ එය ඉවත් කිරීමට අවශ්‍ය නම් “CLAIM” බොත්තම ඔබා ඉදිරියට යන්න.

Learning Objectives

අභිධර්ම මූලික කරණු ප්‍රධාන වශයෙන් අධ්‍යයනය කරනු ලැබේ.

Material Includes

 • ඉගැන්වීමට යොදා ගන්නා අච්චුපොත් බාගත කරගැනීම සඳහා සබැඳිය : https://drive.google.com/drive/folders/1t1JUSUyGkrq2klMM36MBgjFKCSdWqn64
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය: https://pitaka.lk/dict/
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.dictionary&hl=en&gl=US
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය iOS : https://apps.apple.com/lk/app/pali-sinhala-dictionary/id1425538344
 • පාඨමාලාව හඬපට ලෙස: https://drive.google.com/drive/folders/1Zkw9lThVI2RtZoyBKD4li7b_7Lao4l9Q

Requirements

 • පෙර පාලි භාෂා දැනුම අවශ්‍ය නොවේ.
 • නවකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇත.
 • සිංහල භාෂා සාමාන්‍ය දැනුමක් අවශ්‍ය වේ.

Target Audience

 • අභිධර්ම උගෙන ගැනීමට කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට.
 • මෙම පාලි පාඨමාලාව ආරම්භකයින් සඳහා නිර්මාණය කර ඇති මුල සිට ආරම්භ කරන්නකි.
 • ඔබට සිංහල භාෂා තරමක දැනුමක් ඇත් නම් මෙම පාඨමාලාව සමඟ ඔබට අභිධර්ම උගෙන ගත හැකිය.

Curriculum

30 Lessons

අභිධර්ම මාර්ගය පොත

001 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-01-0302:09:37Preview
002 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-01-1002:26:16Preview
003 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-01-1702:50:15Preview
004 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-01-2403:05:22Preview
005 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-01-3102:22:36Preview
006 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-02-0702:24:37Preview
007 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-02-1402:10:39Preview
008 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-02-2102:32:31Preview
009 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-02-2802:42:40Preview
010 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-03-0702:07:48Preview
011 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-03-1402:10:38Preview
012 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-03-2102:37:29Preview
013 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-03-2802:50:10Preview
014 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-04-0402:38:29Preview
015 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-04-1102:09:48Preview
016 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-04-2502:21:26Preview
017 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-05-0202:01:37Preview
018 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-05-0902:42:41Preview
019 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-05-1602:50:55Preview
020 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-05-3002:26:19Preview
021 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-06-0602:52:02Preview
022 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-06-1301:54:49Preview
023 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-06-2001:55:33Preview
024 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-06-2702:39:01
025 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-07-0402:16:44
026 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-07-1101:38:11
027 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-07-1802:12:41
028 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-08-0101:59:46
029 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-08-0802:08:26
030 අභිධර්ම මාර්ගය පොත සහ අභිධර්ම මූලික කරණු පොත 2021-08-1502:08:25

Your Instructors

Ven Mathugama Dhammanisanthi Thero

0/5
2 Courses
0 Reviews
6 Students
See more
Free
Level
All Levels
Lectures
30 lectures
Language
Pali

Material Includes

 • ඉගැන්වීමට යොදා ගන්නා අච්චුපොත් බාගත කරගැනීම සඳහා සබැඳිය : https://drive.google.com/drive/folders/1t1JUSUyGkrq2klMM36MBgjFKCSdWqn64
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය: https://pitaka.lk/dict/
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.pitaka.dictionary&hl=en&gl=US
 • පාලි-සිංහල ශබ්දකොෂය iOS : https://apps.apple.com/lk/app/pali-sinhala-dictionary/id1425538344
 • පාඨමාලාව හඬපට ලෙස: https://drive.google.com/drive/folders/1Zkw9lThVI2RtZoyBKD4li7b_7Lao4l9Q
Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare
Alert: You are not allowed to copy content or view source !!

Claim this Content/Material